infolinia 7 dni w tygodniu
801 011 403
koszt: 0,29 zł/min

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH BESTFLIGHTS

Udostępniony w serwisie internetowym na stronie www.bestflights.pl system rezerwacji Amadeus umożliwia uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych, dokonanie przez Użytkownika rezerwacji biletu lotniczego na wybrane przez niego połączenie lotnicze oraz w konsekwencji dokonanie zakupu biletu lotniczego.

I. Warunki korzystania z systemu rezerwacji

Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji dostępnego na stronie www.bestflights.pl jest akceptacja podanych niżej warunków. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a Best Flights .

Brak pełnej akceptacji przedstawionych warunków uniemożliwia dalsze korzystanie z systemu rezerwacji.

1. Definicje

System rezerwacji – program komputerowy umożliwiający, Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie połączeń krajowych i międzynarodowych dla dowolnie wybranej pary miast, dokonywanie wyceny tych połączeń, dokonywanie zakupu biletu lotniczego.

Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z systemu rezerwacji; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient lub Odbiorca.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Best Flights. a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacyjnego, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Odpowiedzialność za korzystanie z Systemu Rezerwacji

Użytkownik niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązań. Akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakup biletu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań nakierowanych na pozyskiwanie niesłusznych roszczeń.

Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Best Flights zastrzega, że korzystanie z Systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

II. Obsługa rezerwacji i sprzedaży

 1. Sprzedawcą oraz wystawcą biletów lotniczych jest Best Flights, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zwany dalej Best Flights .
 2. Rezerwacje i transakcje dokonywane są za pośrednictwem strony internetowej www.bestflights.pl z wykorzystaniem systemu rezerwacji biletów lotniczych Amadeus.
 3. BEST jest biurem podróży działającym od 2003 roku, agentem IATA od 2011 roku i ma prawo do dokonywania rezerwacji oraz wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem systemu Amadeus.

III. Rezerwacja i zakup biletu lotniczego

 1. Użytkownik dokonuje zapytania o możliwość dokonania rezerwacji wybierając jedną z zaproponowanych przez system opcji na połączenie lotnicze wyświetlone na stronie internetowej w formie listy połączeń na danej trasie (zgodnie z warunkami określonymi przez Użytkownika w formularzu wyszukiwarki znajdującej się pod adresem http://www.bestflights.pl oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego (będącego integralną częścią serwisu) wszelkich niezbędnych danych dla dokonania rezerwacji w systemie Amadeus oraz do dokonania transakcji zakupu biletu lotniczego.
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie kwestionariusza osobowego, zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu oraz warunków zakupu i zwrotu biletu lotniczego (warunki te są dostępne na stronie internetowej w trakcie dokonywania rezerwacji lub zakupu oraz bezpośrednio u kasjera lotniczego Best Flights pod numerem +48 22 266 83 73; warunki zakupu i zwrotu ustalane są przez linie lotnicze, określają i opisują szczegółowo cenę biletu oraz inne opłaty, np. lotniskowe.)
 3. Rezerwacji biletu lotniczego dokonuje się zaznaczając opcję "rezerwacja" oraz wybierając formę zapłaty: karta kredytowa, przelew lub gotówka-odbiór w biurze. Płatność kartą kredytową musi być każdorazowo uzgodniona i potwierdzona z pracownikiem Best Flights
 4. Dla dokonania rezerwacji nie jest wymagane posiadanie przez użytkownika końcowego karty płatniczej.
 5. Dowodem posiadania ważnej rezerwacji jest email z potwierdzeniem rezerwacji, który zawiera imiona i nazwiska pasażerów, szczegóły lotu, numer rezerwacji, cenę i formę płatności.
 6. Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do dostarczenia biletu Klientowi (użytkownikowi końcowemu).
 7. Dostarczenie biletu uzależnione jest od dokonania przez użytkownika końcowego zakupu zarezerwowanego biletu lotniczego na zasadach określonych w punkcie IV niniejszego regulaminu.
 8. Dokonana rezerwacja może zostać wykupiona tylko w biurze Best Flights.
 9. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonanej rezerwacji, po czym deklaruje w ciągu 24 godzin gotowość wykupu biletu lub dokonuje anulowania rezerwacji.
 10. Zarezerwowany bilet należy wykupić w terminie ustalanym każdorazowo dla danej rezerwacji na podstawie warunków danej taryfy, jednak nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem podróży. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny. Jeśli bilet nie zostanie wykupiony w podanym terminie rezerwacja zostanie usunięta automatycznie.
 11. Cena biletu lotniczego jest gwarantowana tylko w momencie dokonania rezerwacji.
 12. W przypadku zapłaty za bilet w innym dniu niż dzień rezerwacji, Klient ma obowiązek przed dokonaniem płatności (przelew, gotówka, karta kredytowa) w dniu wykupu biletu, skontaktować się z BestFlights telefonicznie +48 22 266 83 73 lub e-mailem na adres biuro@bestflights.pl i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut. Cena biletu lotniczego musi być potwierdzona przez przedstawiciela Best Flights.
 13. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika. Cena biletu lotniczego jest prezentowana w PLN i uzależniona od aktualnego kursu USD oraz EURO, stąd konieczność potwierdzania ceny w dniu płatności za bilet.
 14. Best Flights zastrzega sobie prawo ustalenia wcześniejszego terminu wykupu biletu niż termin określony przez linię lotniczą.
 15. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do formularza zamówienia.
 16. Dane Użytkownika podane dla potrzeb rezerwacji muszą zgadzać się z danymi w paszporcie pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu.
 17. Najpóźniej w chwili wykupu biletu lotniczego pasażer powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, w przypadku biletów zniżkowych – międzynarodową legitymację młodzieżową lub studencką oraz wymagane przy wyjeździe wizy.
 18. W związku z wprowadzeniem przez wybrane linie lotnicze opłat za rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych do prezentowanych w serwisie www.bestflights.pl cen zostanie doliczona dopłata. Wysokość dopłaty zależy od linii lotniczej oraz trasy, na jaką został zarezerwowany lub zakupiony bilet.
 19. Obowiązująca opłata za wystawienie biletu przez Best Flights, nie jest ujęta w cenie całkowitej dla linii lotniczej i wynosi odpowiednio: 45,- PLN za wystawienie biletu krajowego; 80,- PLN za wystawienie biletu w obrębie Europy i Bliskiego Wschodu; 95,- PLN za wystawienie biletu międzykontynentalnego.

IV. Formy płatności

 1. Płatność przelewem.
  1. płatność przelewem jest dopuszczalna w każdym przypadku, kiedy transakcja jest dokonywana na minimum dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem wykupu biletu. Przelewu należy dokonać w banku, ELIXIREM w pierwszej sesji, w pierwszym możliwym terminie po zadeklarowaniu płatności.
  2. przed dokonaniem płatności należy skontaktować się z kasą lotniczą Best Flights i ustalić właściwą cenę biletu w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut. Kontakt telefoniczny: +48 22 266 83 73 lub mailowy na adres biuro@bestflights.pl
  3. płatność należy dokonać na konto:

   Best Flights
   ul. Rondo ONZ 1
   00-124 Warszawa

   Alior Bank
   nr konta: 26 2490 0005 0000 4500 1137 7040
   Tytułem: za bilet lotniczy dla ... imię i nazwisko oraz numer rezerwacji
  4. potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem na nr + 48 22 266 83 74 lub emailem na adres biuro@bestflights.pl wraz z podaniem następujących danych:
   • numer rezerwacji
   • imię i nazwisko pasażera
   • data i trasa lotu
   • adres wysyłki biletu
   • oświadczenie "Akceptuję warunki zmian i zwrotu biletu"
   • własnoręczny podpis
   W przypadku biletów z zastosowaniem zniżek na kartę Euro<26, ISIC, ITIC, IYTC należy dołączyć również :
   • ksero karty
   • numer karty i datę jej ważności
   • datę urodzenia
 2. Płatność kartą kredytową

  1. Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych ,,online” dokonuje zakupu posługując się kartą płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club lub American Express. Rezerwacja dokonana kartą kredytową wchodzi automatycznie do systemu rezerwacji w biurze Best Flights. Autoryzacja i rozliczenie płatności odbywa się bezpośrednio przez linie lotnicze za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Amadeus (nie dotyczy tych linii lotniczych i taryf, które zabraniają sprzedaży biletów lotniczych przy użyciu karty kredytowej).
  2. Dane przesyłane są bezpiecznym połączeniem i szyfrowane są kluczem o długości 128 bitów, co czyni te rozwiązania bezpiecznymi. Transakcja zakupu biletu lotniczego z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją bezpieczną, a ryzyko jest mniejsze od użycia karty np. w restauracji.
  3. Po potwierdzeniu ceny przez przedstawiciela Best Flights karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym zostanie obciążona kwotą stanowiącą należność za bilet.
  4. W przypadku dokonywania zapłaty kartą kredytową niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
   • rodzaj karty kredytowej
   • numer karty kredytowej
   • data ważności
   • imię i nazwisko właściciela karty
  5. Użytkownik może płacić kartą kredytową tylko za własny przelot lub osoby towarzyszącej.
  6. Best Flights nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.
 3. Zapłata gotówką – odbiór w biurze

  W przypadku płatności gotówkowej w siedzibie biura bilet lotniczy zostanie wydrukowany po wpłacie pełnej należności w kasie biura.

V. Odbiór (dostarczenie) biletu

 1. Bilety są przesyłane w formie elektronicznej na podany adres mailowy.
 2. Po dokonaniu wszystkich opłat wynikających założonej rezerwacji, bilet może zostać odebrany osobiście w siedzibie biura Best Flights., w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1.
 3. Dowodem posiadania ważnej rezerwacji jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji (zawiera on imiona i nazwiska pasażerów, trasę podróży oraz numer rezerwacji), wysyłany na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym. Posiadanie wydruku e-mail`a jest warunkiem wykupu lub osobistego odbioru biletu w biurze.
 4. Bilet w biurze można odebrać na co najmniej dwa dni robocze przed wylotem, chyba że strony (pracownik Best Flights oraz Klient) ustalą inaczej.
 5. Bilet zostanie dostarczony w ciągu 24 godzin w dni powszednie od momentu wystawienia.
 6. Best Flights nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu biletu związane z funkcjonowaniem poczty e-mailowej.

VI. Anulowanie rezerwacji

Użytkownik ma prawo, bez ponoszenia kosztów, anulować dokonaną rezerwację biletu lotniczego przed jego wykupem.

Aby anulować rezerwację należy wysłać zlecenie anulacji (podając imię i nazwisko pasażera oraz numer rezerwacji) e-mailem na adres:biuro@bestflights.pl lub faksem na nr +48 22 266 83 74, bądź zgłosić telefonicznie u kasjera lotniczego Best Flights pod nr +48 22 266 83 73.

VII. Anulowanie rezerwacji z winy przewoźnika

Best Flights nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w statusie rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji, dokonane przez linie lotnicze, w rezerwacjach dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu www.bestflights.pl

Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, przekazywane będą przez Best Flights pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej Użytkownika.

VIII. Zwrot biletu lotniczego

 1. Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego za pośrednictwem serwisu www.bestflights.pl , pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym, jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym.
 2. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach zakupu biletu.
 3. Warunki zwrotu biletu określają poszczególne linie lotnicze.

  Uwaga! Niektóre wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży. Oznacza to, iż rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy.
 4. Warunkiem dokonania zwrotu należności za bilet jest wysłanie przed wylotem na adres biuro@bestflights.pl informacji. Informacja musi być wysłana z adresu mailowego podanego podczas zakupu biletu. Informacja o zwrocie powinna dotrzeć do biura do dnia ostatecznej daty pozwalającej na dokonanie zwrotu, określonej przez linię lotniczą w warunkach taryfy.
 5. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest na konto wskazane przez Klienta, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Best Flights maila z informacja o zwrocie przesłaną przez klienta.

IX. Zmiana rezerwacji zakupionego biletu lotniczego

 1. Klient ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę (patrz: warunki wykupu biletu).
 2. Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.
 3. Koszt zwrotnego przesłania biletu w celu wymiany pokrywa Użytkownik.

X. Usługi dodatkowe

Pracownik kasy lotniczej Best Flights może na życzenie Klienta postarać się o zarezerwowanie preferowanego miejsca w samolocie, preferowanego posiłku oraz bagażu nietypowego (np. zwierzę, instrument muzyczny).

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Best Flights, ul. Rondo ONZ 1 , 00-124 Warszawa.
 2. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. Best Flights w celu wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy zakupu biletu lotniczego.
 3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych".
 4. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika przy rezerwacji zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji usług zamówionych przez Użytkownika.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Best Flights rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Best Flights.
 3. Best Flights nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, wynikające z faktu nie odbycia podróży, w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Best Flights, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.